Skip to main content

Podmínky užívání webu

Všeobecné smluvní podmínky užívání

služeb poskytovaných fyzickou osobou Tomášem Galbičkou na serveru NaŠprtej.cz

(dále jen „Podmínky“)

 

Zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

 

1        Obecná ustanovení

 

1.1                 Poskytovatelem služeb na webovém serveru NaŠprtej.cz je fyzická osoba Tomáš Galbička, se sídlem Mírové nám. 93, PSČ 517 21, Týniště nad Orlicí, (dále jen „Poskytovatel“).
 

1.2                 „Uživatelem“ je fyzická či právnická osoba, která užívá služeb Poskytovatele nebo která se zaregistrovala na serveru NaŠprtej.cz.
 

1.3                 Služby nabízené Poskytovatelem spočívají v ukládání informací poskytnutých Uživatelem ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb, o některých službách informační společnosti, a v některých dalších souvisejících službách.
 

1.4                 Informace poskytnuté Uživatelem a jím k tomu účelu zaslané na server NaŠprtej.cz (dále jen „Nahrané soubory“) jsou Poskytovatelem uloženy v jeho úložném prostoru, který je přístupný registrovaným uživatelům (čl. 2.3).

 

2        Poskytované služby

2.1                 Poskytovatel nabízí služby:
 

a)           poskytování úložného prostoru pro Nahrané soubory,

b)           příp. jiné služby dle aktuální nabídky Poskytovatele, např. služba soukromé pošty, provozování diskusního fóra, služby partnerských programů apod.
 

2.2                 Pro využívání služeb dle odst. 2.1 je nutná registrace Uživatele.
 

2.3                 Provedením registrace je vyplnění potřebných registračních údajů, souhlasu s těmito Podmínkami a odesláním registrace v registračním formuláři webu NaŠprtej.cz.
 

2.4                 Nahrané soubory může Poskytovatel kdykoliv smazat a to bez udání důvodu.
 

2.5                 Služby uvedené v ustanovení 2.1 těchto podmínek jsou poskytovány Uživatelům bezplatně.

 

3        Práva a povinnosti Uživatele

3.1                 Služby nabízené Poskytovatelem může využívat:
 

a)           Uživatel, který se neregistroval dle čl. 2.3 (dále jen „Neregistrovaný uživatel“)

b)           Uživatel, který se registroval dle čl. 2.3 (dále jen „Registrovaný uživatel“)

c)           Uživatel, který se projevil jako osoba vhodná pro rozšíření, může být v zájmu Poskytovatele povýšena na speciální funkce, se kterými bude uživatel seznámen v případě povýšení. Tito uživatelé jsou vázáni mlčenlivostí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "In-uživatel")
 

3.2                 Neregistrovaný uživatel má právo si prohlížet obsah webu přístupný na stránkách www.nasprtej.cz neregistrovaným uživatelům.
 

3.3                 Registrovaný uživatel má právo na tyto služby:
 

a)           prohlížet si obsah serveru

b)           stahovat a prohlížet si soubory na serveru

c)           Přispívat soubory, které odešle na mail materialy@nasprtej.cz, a které nejsou v rozporu s čl. 3.8
 

3.4                 In-uživatel má právo na služby, které mu budou přiděleny poskytovatelem a o kterých bude informován prostřednictvím emailu uvedeným v registračním formuláři
 

3.5                 Uživatel je povinen zapsat do souboru tyto údaje:
 

a)           uživatelské jméno autora

b)           školu, ze které soubor pochází

c)           ročník, ze kterého soubor pochází

d)           téma, kterého se obsah souboru týká

e)           školní předmět, kterého se obsah souboru týká

f)             citate podle platných norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 

3.6                 Pokud materiál zaslaný Uživatelem na email, uvedený v čl. 3.3 c), nebude obsahovat náležitosti obsažené v čl. 3.5, Poskytovatel nemusí materiál schválit. Materiál bude zpět odeslán s upozorněním Uživateli na chybějící údaje.
 

3.7                 Poskytovatel má právo na přetvoření souboru, ale pouze tehdy, pokud může zabránit možným problémům ze čl. 3.8.
 

3.8                 Obsah souborů zaslaných Uživatelem na email, uvedený v čl. 3.3 c), nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky. Je zakázáno zasílat soubory, které zejména:
 

a)           porušují autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová

b)           podněcují k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení

c)           podporují nebo propagují hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka

d)          podněcují k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvalují trestný čin

e)           zobrazují týrání zvířete

f)            umožní osobám mladším osmnácti let přístup k jakémukoliv pornografickému dílu

g)           obsahují pornografická díla zobrazující dítě, styk se zvířetem nebo v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí

h)           obsahují nepravdivý údaj o jiném/jiné, způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit jej/ji v zaměstnání, narušit jeho/její rodinné vztahy nebo způsobit mu/jí jinou vážnou újmu

i)             propagují jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Poskytovatelem nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno Poskytovatele

j)             porušují zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti či porušují nebo ohrožují obchodní tajemství třetí osoby
 

3.9                 Uživatel nesmí pozměňovat obsah serveru NaŠprtej.cz ani do něj jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích.
 

3.10             Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje, umožňující přístup na jeho uživatelský účet, 3. osobě. V případě, že tak Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám.
 

3.11             Uživatel nesmí v rámci serveru NaŠprtej.cz zasílat jakýmkoliv způsobem nevyžádaná obchodní sdělení („spam“).

 

4        Práva a povinnosti Poskytovatele

4.1                 Poskytovatel odpovídá (v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) za obsah informací zaslaných Uživatelem nahraných na jeho server pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil všechny kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo zpřístupnění takovýchto informací.
 

4.2                 Poskytovatel může informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých službách, popř. o službách a produktech subjektů, které jsou Poskytovatelem ve smluvním vztahu, a to využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto registrací souhlasí.
 

4.3                 Uveřejňování reklamy je vyhrazeno Poskytovateli. Uživatel nesmí vkládat na server NaŠprtej.cz jakoukoliv placenou nebo neplacenou reklamu či reklamu třetích osob.
 

4.4                 Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout zaslaný soubor Uživatelem. Zejména může učinit v souladu s čl. 3.8. Dozví-li se Poskytovatel prokazatelně o protiprávnosti obsahu zasílaných informací nebo jednání Uživatele, budou soubory zaslané Uživatelem neprodleně smazány.
 

4.5                 Pokud Poskytovatel provozuje službu diskusního fóra, vyhrazuje si právo na smazání příspěvku Uživatele.
 

4.6                 Poskytovatel se zavazuje chránit veškeré údaje Uživatele, získané při registraci dle čl. 2.3, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele poskytnout informace o Uživateli, který na server NaŠprtej.cz zašle soubory s protiprávním obsahem, orgánů činným v trestním řízení v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.
 

4.7                 Poskytovatel není (v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti prokazující na protiprávní obsah informace
 

4.8                 Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost serveru NaŠprtej.cz a rychlost připojení. Poskytovatel provádí zálohu dat vložených ním, ale není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou takových dat.

 

5        Závěrečná ustanovení

5.1                 Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je příslušný Městský soud v městě určeném Poskytovatelem.
 

5.2                 Pokud se Uživatel dopustí porušení těchto Podmínek, je Poskytovatel oprávněn po předchozím upozornění jeho Uživatelský účet zrušit.
 

5.3                 Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu)
 

5.4                 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užívání, o čemž Uživatele vhodným způsobem upozorní nejpozději do 10 dní před jejich změnou. Pokud se Uživatel ve lhůtě 10 dnů od upozornění dle předchozí věty nevyjádří, že se změnou nesouhlasí, má se za to, že se změněným zněním podmínek souhlasí. V případě nesouhlasu Uživatele se změněným zněním podmínek užívání dojde k ukončení poskytování služeb a zrušení uživatelského účtu.
 

5.5                 Materiály nahrává pouze Poskytovatel či In-uživatel na web. Uživatel je plně zodpovědný za zaslaný a nahraný materiál a posílá ho na webový mail se všemi náležitostmi. Server www.nasprtej.cz NENÍ zodpovědný za případné problémy spojené s autorskými právy nahraných souborů

 

5.6.                Registrací uživatel souhlasí zároveň se všemi podmínkami soutěží a dalšími probíhajícími událostmi serveru NaŠprtej.cz.

 

5.7                 Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1.10.2011.