Skip to main content

Alkany a cykloalkany

Sthnout v PDF

Alkany

 • uhlovodíky s otevřeným řetězcem a pouze jednoduchými vazbami
 • vazby sigma, největší výskyt elektronů na spojnici jader
 • v názvu mají koncovku –an 

 

Cykloalkany

 • uhlovodíky s uzavřeným řetězcem a pouze jednoduchými vazbami
 • vazby sigma, největší výskyt elektronů na spojnici jader
 • v názvu mají předponu cyklo- a koncovku –an 

 

Fyzikální vlastnosti alkanů

 • s rostoucím počtem uhlíkových atomů roste i teplota tání a teplota varu, která závisí i na rozvětvení řetězce
  • čím je uhlovodík více rozvětvený, tím je bod varu nižší
 • nepolární = rozpouštějí se v nepolárních rozpouštědlech
 • nejsou rozpustné ve vodě
 • velmi málo reaktivní
 • mají menší hustotu než voda

 

 • Plynné látky – C1až C4
 • Kapalné látky – C5 až C15
 • Pevné látky – C16a více
 • mohou se otáčet podle jednoduchých vazeb (=KONFORMACE)
  1. Konformace zákrytová – méně stabilní

  2. Konformace nezákrytová - nejstabilnější


  1. Konformace židličková– u cyklických uhlovodíků

  2. Konformace vaničková – u cyklických uhlovodíků

 

Chemické vlastnosti alkanů

Reakce

1)      Substituce (nahrazení)

Halogenace methanu

=  reakce halogenu a methanu

-    podmínkou je UV záření

-    Průběh chlorace methanu: (Stejně probíhají i reakce s jinými halogeny)

1.      Iniciace (=zahájení)

-          Molekula chloru se účinkem UV záření rozštěpí na 2 stejné částice

-          Vzniknou 2 částice s nepárovým elektronem (=radikály

 

 

2.      Propagace (=šíření)

-          Jeden chlorový radikál napadne molekulu methanu a vytrhne si vodík → vznikne methylový radikál a vodík se sloučí s chlorovým radikálem

 

-          Methylový radikál napadne nějakou částici chloru, která dosud nebyla rozmnožena → vzniká chlormethan a chlorový radikál

 

 

3.      Terminace (=ukončení)

-          Veškeré radikály se mezi sebou sloučí

-          Methylový radikál se sloučí s chlorovým radikálem a vznikne chlormethan

 

-          Chlorový radikál se sloučí s chlorovým radikálem a vznikne molekula chloru

 

-          Methylový radikál se sloučí s methylovým radikálem a vznikne molekula ethanu

 

2)      Eliminace

Dehydrogenace ethanu = reakce, při které se odštěpuje z alkanů vodík

=  reakce, při které vznikají z alkanů za přítomnosti jiných katalyzátorů nenasycené uhlovodíky (s dvojnou nebo trojnou vazbou)

 

Krakování alkanů

=  reakce, při které se alkan s velkým počtem atomů štěpí na menší uhlovodíky s kratším řetězcem

-  probíhá za vysokých teplot nebo za zvýšené teploty s přítomností katalyzátorů

-  při této reakci vznikají jak alkany, tak alkeny

 

Nejznámější alkany

Methan

 • Molekulový vzorec

 • Racionální vzorec

 • Strukturní vzorec

-          bezbarvý plyn bez zápachu

-          lehčí než vzduch

-          vysoce hořlavý

-          se vzduchem tvoří výbušnou směs (5-15 % methanu ve směsi vzduchu)

-          součást zemního plynu, bahenního plynu, bioplynu, důlní plyn

-          používá se k výrobě dalších organických látek

-          je konečným produktem biologických pochodů

-          absorbuje infračervené záření – přispívá k oteplování země (=skleníkový plyn)

-          poškozuje ozonovou vrstvu ve stratosféře

-          palivo v průmyslu i domácnosti

-          chemická surovina (vodík, saze, acetylen…)

-          spalování methanu  

-          výroba syntézního plynu  

-          výroba ethenu

 

Propan-butan

-          bezbarvá plynná látka, hořlavá, výbušná s kyslíkem

-          těžší než vzduch

-          výborně stlačitelný

-          není jedovatý

-          hořením se získává málo zplodin

-          uchovávání v modrých tlakových lahvích

-          Využití: cestovní vařiče, lampy, sporáky, motory automobilů

 

Cyklohexan

-          kapalná látka, hořlavá

-          surovina pro výrobu plastů, získává se z ropy

-          používá se jako organické rozpouštědlo

 

Isooktan (2,2,4 – trimethylpentan)

-          důležitá složka v benzinu

-          oktanové číslo 100

o   oktanové číslo vyjadřuje odolnost paliva proti samozápalu ve spalovacích motorech (natural 95, natural 98,…)

 

Homologická řada alkanů

Název alkanu

Počet uhlíků

Počet vodíků

Vzorec

Název cykloalkanu

Počet uhlíků

Počet vodíků

Vzorec

Methan

1

4

CH4

-

-

-

-

Ethan

2

6

C2H6

-

-

-

-

Propan

3

8

C3H8

Cyklopropan

3

6

C3H6

Butan

4

10

C4H10

Cyklobutan

4

8

C4H8

Pentan

5

12

C5H12

Cyklopentan

5

10

C5H10

Hexan

6

14

C6H14

Cyklohexan

6

12

C6H12

Heptan

7

16

C7H16

Cykloheptan

7

14

C7H14

Oktan

8

18

C8H18

Cyklooktan

8

16

C8H16

Nonan

9

20

C9H20

Cyklononan

9

18

C9H18

Dekan

10

22

C10H22

Cyklodekan

10

20

C10H20

 

 

Organická chemie. In: SEXTA C [online]. [2006] [cit. 2012-04-19]. Dostupné z: http://jdubr.ic.cz/referaty/chemie/orgchemie.htm

Methan. In: Integrovaný registr znečišťování [online]. © [2012] [cit. 2012-04-19]. Dostupné z: http://www.irz.cz/repository/latky/methan.pdf.

Váš hlas: Žádné Průměr: 4.1 (34 votes)

;-)

Super...velmi mi to pomohlo...díky! ;-)A

Děkujeme za hodnocení

Jsme moc rádi, že se ti materiál líbí! :) Můžeš ho aspoň i doporučit svým kamarádům :)

:-D

Děkuju, moc mi to pomohlo, nebyla jsem ve škole a těď mám lepší zápis, než diktovala učitelka :-D Děkuju moc :-Dkiss

:D Díky :D

Docela jsem se bál, když jsem viděl předmět tohoto komentáře :DD Ale díky za hodnocení! :*

:)

No, mě to moc nepomohlo, chodím na chemickou a tam toho bereme trošku víc :D :P

Chemie

Dobrý den,

potřebuju vysvětlit řízenou oxidaci a udělat jí u hexanu, heptanu, oktanu, nonanu a dekanu.

Tady je odkaz na řízenou oxidaci pentanu a butanu:

http://uloz.to/xL7cgRTk/img-0002-pdf

Předem děkuju.   Lucka

Děkuji ☺

Mám v tom větší jasno než z učitelova zápisu

Díky vám jsem to konečně

Díky vám jsem to konečně pochopila! Skvěle jednoduše napsáno. Klaním se, konečně to chápu líp než naše učitelka.

Poslat nový komentář

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.